SLUŽBY

Poskytujeme právne služby v širokom spektre oblastí právneho poriadku SR a Európskeho práva, a to predovšetkým:

súdna sieň

OBČIANSKE PRÁVO:

 • Autorské právo
 • Byty, bytové právo, nájom
 • Dedičské právo, závety
 • Deti neplnoleté, starostlivosť, výživné
 • Ľudské práva a slobody
 • Ochrana osobnosti
 • Ochrana priemyselného a duševného vlastníctva
 • rodinné právo, rozvody, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
 • rozhodcovské konanie

OBCHODNÉ PRÁVO:

 • bankové právo, kapitálové trhy
 • cenné papiere
 • fúzie a akvizície
 • insolvenčné právo
 • licenčné zmluvy a franchising
 • nekalá súťaž
 • ochrana hospodárskej súťaže
 • právo hospodárskej súťaže
 • spoločnosti, zakladanie, zmeny, družstvá
 • verejné obstarávanie

TRESTNÉ PRÁVO:

 • zastupovanie klientov - poškodených, vo všetkých štádiách trestného konania
 • obhajoba klientov - obvinených, vo všetkých štádiách trestného konania

SPRÁVNE PRÁVO:

 • lesné právo
 • pôda, pozemky, zákon o pôde
 • stavebné právo, riadenie
 • priestupkové právo

INÉ:

 • dane, poplatky
 • dražby
 • finančné právo
 • leasing
 • mediálne právo
 • medzinárodné právo súkromné
 • pracovné právo
 • priestupkové právo
 • zastupovanie pred Ústavným súdom SR